Missie en visie Stichting “De Peperhoeve Wonen”

Ons motto: Wonen met elkaar en zorgen voor elkaar!

Missie

Wij geloven in de kracht van ieder mens en dat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan de samenleving. Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Samen met ouders en bewoners stellen wij doelen op, waarbij zelfstandigheid, privacy, huiselijkheid, sociale verrijking en uitdaging als begrippen centraal staan. Deze trachten wij met elkaar te realiseren binnen een woonvorm gecombineerd met begeleiding op maat en het creëren van een veilig omgeving.

Visie

Visie op wonen 

De bewoners zijn mensen met mogelijkheden, als ieder ander, met hun unieke kwaliteiten, wensen en verlangens. Ze wensen en verdienen een volwaardige plek in onze samenleving. 

Doelstelling is het opzetten en in stand houden van een kleinschalige woonvorm;

Voor de individuele bewoners; voor de bewoners als groep; wat betreft zorg: aansturing en begeleiding; wat betreft vorm: veiligheid, ligging en ruimte.

De woonvorm moet voor elke bewoner optimale privacy bieden en tegelijkertijd waarborgen dat een ieder zich veilig en vertrouwd voelt. Het is een plek waar iedere bewoner zichzelf kan zijn; waar hij/zij zich bij betrokken voelt en waar acceptatie en respect ervaren worden. Iedere bewoner geniet er persoonlijke vrijheid in een naar behoefte beschermende omgeving. De zelfstandigheid van elke bewoner wordt gestimuleerd evenals de deelname aan bezigheden in huis en buitenshuis. De bewoners voelen zich als groep thuis met elkaar. De omgeving is stimulerend voor gemeenschappelijke vrijetijdsbesteding. We koken gezamenlijk en maken gemeenschappelijk gebruik van de maaltijd(en) in een kleinere of grotere groep, al naar gelang de omstandigheden op dat moment. We maken gebruik van corvee roosters, waarbij elke taak dagelijks door andere tweetallen wordt uitgevoerd.

Zorg, begeleiding en aansturing worden op maat geboden. De zorgverlening is professioneel, positief en enthousiast. Aansturing en begeleiding kunnen ook verleend kunnen worden vanuit een netwerk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen voor allerlei taken worden ingezet.

Peperhoeve Wonen en Zorg is een kleinschalig woon- en zorgproject, bestaande uit studio’s, die elk is voorzien van een eigen badkamer en voordeur, waarvan de bewoner zelf de sleutel heeft. Er is een gemeenschappelijke en beveiligde centrale toegangsdeur. Daarnaast zijn er een woonkamer en leefkeuken aanwezig, waar we met elkaar gebruik van maken. De Visie van Stichting “De Peperhoeve” is vertaald in een Visie op Zorg, zoals deze hieronder is geformuleerd.

Visie op Zorg 

Door bewoners te begeleiden, te ondersteunen en te sturen, is de zorg afgestemd op persoonlijke behoefte. We willen de bewoners voorbereiden op en laten integreren in de maatschappij. 

Kernwaarden:

  • Autonomie
  • Veiligheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Participatie
  • Relatie

Doelstelling van ons project: 

Wij, zorginitiatief De Peperhoeve, hebben ervoor gekozen een kleinschalige woonvorm met zorg op maat op te zetten, om onze bewoners een optimale start te geven naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Kleinschaligheid om daarmee zowel de persoonlijke wensen van de bewoners te kunnen verwezenlijken, als ook de wensen van de ouders. Het wooninitiatief is een investering naar de toekomst, waarbij wij als professionele zorgverlener de zorg en begeleiding van de ouders/verzorgers kunnen overnemen en continueren. Wij willen een eigen plekje voor hen creëren, waar zij zich thuis voelen en het ook hun werkelijke thuis is. Dit geeft met name rust voor ouders/verzorgers, denkende aan de toekomst en ze er als ouders/verzorgers niet meer voor hen kunnen zijn.

Begeleidingsklimaat:

De begeleiding van de bewoners in deze woonsituatie vraagt om een specifiek begeleidingsklimaat, waarvan de basis wordt gevormd door een aantal uitgangspunten m.b.t. de algemene sfeer en begeleiding binnen de woonsituatie. Vanuit de visie zijn drie invalshoeken te onderscheiden: 

1: persoonlijke begeleiding 

2: begeleiding van de groep 

3: relatie met de buitenwereld 

  1. Persoonlijke begeleiding: 

Bij het bepalen van de mate van persoonlijke begeleiding gebruiken we de bevindingen van de zorgverlener en de gegevens die er al zijn. Aansturing en begeleiding worden op maat geboden, toegesneden op ieder individu. De begeleiding is gericht op het bereiken van zoveel mogelijk zelfstandigheid van iedere bewoner, zowel in huis als buitenshuis, waarbij aangesloten wordt op de behoeften van iedereen persoonlijk. (Bijv. het aanleren en/of stimuleren van vaardigheden als: koken, huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen doen, bankzaken, gemeentelijke zaken e.d.). Begeleiding is ook nodig bij invulling van zaken buitenshuis, zoals bij het hebben en behouden van dagbesteding, werk, sport en andere vrijetijdsbesteding. Bij ziekte is extra zorg en begeleiding absoluut noodzakelijk. 

2. Begeleiding van de groep: 

De sfeer in onze hoeve straalt warmte en geborgenheid uit. Het is een plek waar de bewoner zich thuis voelt, waar hij zijn zorgen bij een ander kwijt kan. De leiding stuurt zodanig dat de bewoners in gaan zien dat zijzelf medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer. Ze helpen elkaar als dit nodig is en ze kunnen elkaar opzoeken in hun vrije tijd. Tegelijkertijd is het huis ook een plek waar, door ritme en regelmaat, een basisstructuur ontstaat, die uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheden m.b.t. huishoudelijke taken e.d. Ook is er een stimulans om de vrije tijd thuis en buitenshuis op een creatieve, zinvolle manier te besteden. 

3. Relatie met de buitenwereld: 

Vriendschap- en partnerrelaties zijn belangrijke waarden in het leven. De beleving van vriendschap, respect, waardering, genegenheid, intimiteit en liefde, geeft de mogelijkheid om uit te groeien tot een gelukkig mens. Aandacht voor het bijhouden en uitbreiden van relaties buitenshuis is heel belangrijk. Een belangrijk aspect bij partnerrelaties kan de beleving van seksualiteit zijn. Het gaat hierbij ook om beleving van geborgenheid, tederheid en liefde. Intieme relaties moeten met respect begeleid worden. Daarnaast is het belangrijk de bewoners te beschermen tegen ongewenste seksuele toenaderingen. We ontwikkelen het opzetten en in stand houden van een groep vrijwilligers, die allerlei activiteiten met de bewoners onderneemt; – het bevorderen van zelfstandig winkelen; – het bevorderen van een bezoek aan reguliere of aangepaste hobby- en sportclubs; – het begeleiden van andere activiteiten buitenshuis.