Onze professionals

Ons team van professionals bestaat uit negen begeleiders met allen een hele andere achtergrond; van microbioloog tot gevangenisbewaarder, van iemand die jarenlang werkte in een woninggroep of iemand die zich wil laten omscholen vanuit de horeca. Toch hebben ze alle de zelfde motivatie ‘Een warm en veilig thuis zijn voor onze bewoners’. Een thuis ben je alleen niet zomaar hiervoor is naast vertrouwen in elkaar nog een heleboel nodig. We zijn dus om te beginnen heel zorgvuldig geweest in het samenstellen van de woongroep. Wij zetten als begeleiding het belang van al onze bewoners voorop. En kijken daarbij naar de mogelijkheden die er zijn i.p.v de onmogelijkheden!

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen

  1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
  2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
  4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
  5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.